Kommunale vegar

Drifting av kommunale vegar skal sikre brukarane ein framkomeleg og trygg ferdsel – både for motorisert trafikk og mjuke trafikkantar.

 

Det kommunale vegnettet utgjer mellom anna

• 235 km vegar av ulik standard; 145 km asfalt/oljegrus, 90 km grusdekke.
• 6 km gang- og sykkelvegar.
• 106 bruer med spennvidder opp til 100 m.
• 6 tunnelar (Jordalen, Bordalen og Hernes)

Avdelinga har òg ansvar for flaumsikringstiltak.

Avdelinga er avhengige av meldingar frå publikum og prioriterer utbetringstiltak så godt ein kan innafor budsjettrammene.

Vakttelefon veg, vatn og avløp:

I arbeidstida: 56 51 94 00

Utanom arbeidstida: 952 62 060