Teknisk > Byggesak > Dei vanlegaste tiltaka
Publisert 29.09.2014

Følgjande kan du gjera utan søknad:

Som regel treng du ikkje søkje om følgjande:

  • Utskifting av vindauge/dører med nye av tilsvarande utforming
  • Oppussing/Vedlikehald
  • Innsetjing/fjerning av mindre kjellarvindauge
  • Innsetjing/fjerning av lufteventilar

Utover dette må det vurderast i kvart enkelt tilfelle om fasadeendringa er søknadspliktig eller ikkje. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er betre å sjekka, enn å risikera at du fører opp noko som ikkje kan godkjennast.

Du er ansvarleg for at bygningen vert utforma i tråd med regelverket. Du finn meir informasjon om dette på informasjonssida for tiltak som ikkje krev søknad.

 

Følgjande krev søknad frå kvalifisert føretak:

Skal du gjera ei meir omfattande fasadeendring enn det som vert nemnt ovanfor så må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.

Publisert 29.09.2014

 

Skal du byggja bustad må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.

Publisert 29.09.2014
Publisert 29.09.2014

Publisert 29.09.2014