Teknisk > Brannvern > Feiing og tilsyn
Publisert 25.09.2015

For at feiaren skal kunne feie skorsteinen dykkar, er det viktig at alt er lagt tilrette for at feiing kan gjerast på ein trygg og god måte.

 

 

Publisert 01.12.2014

Eigarar og brukarar av særskilde brannobjekt, bygningar, område m.v., der brann kan føra til tap av mange liv eller store skadar på helse, miljø eller materielle verdiar, vert kalla inn til særlege tilsyn.

 

Publisert 01.12.2014

Alle heilårsbustader i Voss kommune som har pipe med eldstad og som har tilrettelagt tilkomst for feiing med godkjent stige/faste trinn på tak, i samsvar med gjeldande forskrifter, eller godkjent feieluke på loft.