Politisk handsaming

Klikk for stort bilete

Roller og kompetanse

Her er oversikt over dei einskilde rollene i prosess med eigedomsskatt:

Kommunestyret tek kvart år stilling til:

 • Bruken av § 7 om fritak frå eigedomskatt, og godkjenning av liste over eigedomar som skal ha fritak frå eigedomsskatt i samsvar med § 5 og § 7.
 • Bruk av botnfrådrag.
 • Fastsetting av skattepromille. Jamfør eigedomsskattelova sin § 11 skal skatten vera minst 2 ‰ og maksimum 7 ‰ promille av eigedomen sitt skattegrunnlag. For 2018 er skattesatsen 3,0‰ på bustadeigedomar, og 7 ‰ på næringseigedomar.

Kommunestyret kan vedta

 • endring av skattesona.
 • ny, alminneleg taksering.
 • "kontortaksering" etter at takst har stått i 10 år.

Formannskap/Plan og Økonomiutval kan

 • krevja takst lagt fram for sakkunnig ankenemnd.
 • handsama søknad om fritak frå eigedomsskatt i samsvar med §28 i eigedomsskattelova.

Sakkunnig nemnd skal

 • ta stilling til takseringsmetode.
 • gjennomføra analyse over verdiutvikling, sjablongtakstar og takseringsprinsipp.
 • sikra kvalitet gjennom revisjon og kontroll av administrasjonen sitt arbeid.
 • vedta framlegg til takstar som administrasjonen legger fram.

Sakkunnig  ankenemnd skal

 • ta stilling til klagar på takst, med utgangspunkt i likehandsaming og gjeldande marknadsverdi ved førre alminnelege taksering.

Likningsmyndigheitene skal

 • taksera vasskraftanlegg i kommunen (produksjonsanlegga).

Administrasjonen skal

 • forvalta eigedomsskattelova innanfor rammene lova og aktørane ovanfor, trekkjer opp.
 • skaffa grunnlag for vedtak i kommunestyret, formannskapet, sakkunnig nemnd og sakkunnig ankenemnd.