Spesialpedagogikk

Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbytte av ordinært opplæringstilbod for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring i grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
PPT utarbeidar sakkunnig uttale. 
Opplæring på dagtid, individuelt og i små grupper.

Opplæringa omfattar:

Lese og skriveopplæring 

Ask (alternativ og supplerande kommunikasjon)

Opplæring i tekniske hjelpemiddel

Bruk av IKT/ PC

ADL  (Arbeids- og dagleglivtrening)