Grunnskule for vaksne

Opplæring i norsk, norsk som andrespråk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og natur- og miljøfag. Vi underviser etter "Kunnskapsløftet"

Mål for opplæringa
Deltakarane skal få kunnskapar og ferdigheiter tilsvarande 10-årig grunnskule

Kven kan delta?

Vaksne som treng grunnskuleopplæring, har rett til det

Grunnskule for vaksne gjev grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring

Deltakarane bestemmer sjølv kor mange fag dei vil ta