Helsestasjon for flyktningar

Kommunen ved helsestasjon for flyktningar vil sørgje for at nykomne flyktningar får tilbod om helsetenester.

Flyktningar som bur i kommunen har rett til somatisk og psykisk helseteneste på same måten som andre som bur i kommunen. Når dei kjem til kommunen får dei tilbod om helsesamtale og gratis undersøking hjå lege  og  tannlege.

  • Dei som kjem direkte til Noreg vert innkalla på helsestasjonen for 1. gongs undersøking og vidare oppfølging i samarbeid med lege.
  • Tuberkuloseoppfølging (pliktig 14 dagar etter innreise), blodprøvar, kartlegging av fysiske og psykiske tilstandar som eventuelt treng  behandling og oppfølging vert gjennomført.
  • Tilbod om vaksinar.
  • Borna vil følgje det ordinere helsestasjonstilbodet 0-18 år.
  • Vidare oppfølging for alle flyktningar, der ein samarbeider tverrfagleg med andre kommunale einingar utifrå behov.

Helsestasjon for flyktningar samarbeider nært med Flyktningtenesta, Røde Kors, vaksenopplæringa og fastlegane.

 

Fann du det du leita etter?