Psykiatrisk sjukepleiar og miljøterapeut rus

Psykiatrisk sjukepleiar

Kven er tilbodet for?

Deg som har ei psykisk liding som går ut over daglege aktivitetar, og som har trong for å ha nokon å snakke med om lidinga(-ne), for å kunna meistre utfordringane på ein høveleg måte.


Miljøterapaut rus

Kven er tilbodet for?

Deg som står i fare for å utvikla/ har eit rusinntak som går ut over hendingar som arbeid, familie, fritidsaktivitetar, og som sjeldan, nokon gonger eller ofte tenkjer at du kanskje skulle gjort noko med rusinntaket.