Prøvetaking/ undersøkingar/ injeksjonar

Heimesjukepleiar kan hjelpa med å ta prøvar og gjera injeksjonar dersom brukar ikkje kan oppsøkja legekontoret sjølv.

  • Dei tenester som brukar kan få tilbod om andre stader, vil hovudsakeleg ikkje verta tilbydd. Eksempel er ulike typar blodprøver, injeksjonar som f. eks. B 12, influensavaksine o.l. Brukar eller pårørande må bestilla drosje for at brukar skal kunne koma seg til lege. Dersom det av helsemessige grunnar ikkje let seg gjera at brukar kan få utført desse tenestane hjå lege, må det liggja føre ein søknad på tenesta.
  • Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkingar som vert gjort som ledd i ein observasjon. Dette skal grunngjevast fagleg og vera tidsavgrensa.