Mijøterapi rus

Heimesjukepleia kan utføra tilpassa oppfylgjing av rusavhengige. Med rus vert det meint avhengigheit/problematisk bruk av alkohol, illegale rusmidlar og/eller føreskrivne medikament. Heimesjukepleiar kan jobba med å: 

  • Avklara motivasjon for endring.
  • Bustadsosialt arbeid.
  • Tett oppfølging ved behov.