Handsaming av sår

Heimesjukepleiar kan utføra sårstell i heimen dersom det medfører særleg stor bry for brukar å koma seg til legekontor, og når det føreligg fagleg grunngjeving frå lege på at sårstell må utførast av helsepersonell. Sår skal som hovudregel vera vurdert av lege.