Administrering av medikament

Hovudregelen er at brukar skal ta hand om medisinane sine sjølv. Brukar som har stabil medisinering må nytta seg av multidose.

Heimesjukepleiar kan gi bistand til å administrera medisin (levera resept på apotek, henta medisin, gjera i stand og levera ut vekedosett) kan tildelast når: 

  • Brukar har nedsett hukommelse/ vurderingsevne.
  • Brukar har betydeleg nedsett funksjonsevne.
  • Brukar ikkje får administrera medisinane sjølv.