Helsetenester i heimen - heimesjukepleie

Heimebuande personar med trong for nødvendig helsehjelp for å ivareta grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt. Det er ein mål å leggje til rette for at brukarar som ynskjer å bu lengst mogleg i heimen skal kunne gjere det. 

Klikk for stort bilete

Kvifor?

 • Brukar vert buande heime med nødvendig helsehjelp og får ivareteke grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
 • Førebyggja behov for heildøgns bustadtilbod ved å leggja til rette for at brukarane kan få bu lengst mogeleg i eigen heim. Brukar vil kunne få rettleiing og opplæring som gjer at vedkommande i størst mogeleg grad vert sjølvhjelpen i forhold til dagliglivet sine ulike gjeremål.
 • Den som mottar tenesta skal klara mest mogeleg sjølv og bli minst mogeleg avhengig av hjelp.

Kriterier for tildeling

Helsetenester i heimen vert tildelt dei som oppheld seg i kommunen og som fyller vilkåra for å få nødvendige helse- og omsorgstenester. Tenesta vert tildelt for å hjelpa den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikkje greier å ivareta eigen livssituasjon eller helse på ein forsvarleg måte. Det vert vurdert om brukar må ha hjelp av helsefagleg personell til:

 • personlig stell og hygiene
 • rørsle og mobilitet
 • oppretthalda ernærings- og væskebalanse
 • nødvendig aktivitet, søvn og kvile
 • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering.

Vidare vert det vurdert om ein har behov for:

 • hjelpemidlar
 • rehabilitering
 • psykisk helsearbeid
 • miljøarbeid

Lovgrunnlag

Helsetenester i heimen er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a og omfattar ulike helsetenester som vert ytt i heimen, her under sjukepleie, miljøarbeidarteneste og psykisk helseteneste.

Tenesta sitt innhald

 • Når søknad er motteken vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om heimebesøk eller samtale.
 • Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpa verta sett i gang og kartlegging vil verta utført etterpå. Vedtak vert fatta så snart som mogeleg.
 • Brukar får beskjed seinast same dag dersom avtalar må endrast.
 • Tenesteytar vil samarbeida med brukar om utføring av tenesta.
 • Tenesta vert organisert på ein slik måte at det vert freista å ha færrast mogeleg tenesteytarar, det vil sei primærsjukepleie.
 • Alle som mottar helsetenester i heimen ein gang i månaden, i meir enn 3 månader har rett til fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk. Personar med rusavhengigheit har rett til tannbehandling ved offentlig tannklinikk.
 • Personalet har ikkje høve til å ta i mot personlege gåver. 

Kva må du gjera?

 • Søkja tildelingskontoret om tenesta.
 • Gjera seg kjend med innhaldet i vedtaket.
 • Brukar må vera tilstade i heimen for å ta i mot tenesta. Det er ein føresetnad at brukar gir beskjed dersom han/ho ikkje er heime til avtalt tid.
 • Når brukar mottek tenester i heimen vert heimen automatisk tenesteytar sin arbeidsplass. Det vert forventa at brukar bidreg til å skape ein god arbeidsplass for tenesteytar jf. vedtektene i arbeidsmiljølova.
 • Det er brukar sitt ansvar at heimen er utstyrt med nødvendig og tilpassa utstyr for eksempel neglesaks, toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgåvene.
 • Brukar må sørgja for at vegen er framkomeleg og trygg uansett årstid.
 • Det må vera lys utandørs slik at det er lett å finna fram.
 • God hygiene er viktig for både brukar og tenesteytar. Det skal det vera flytande såpe og tørkepapir tilgjengelig.
 • Nødvendig tilrettelegging i bustaden må aksepterast, f.eks. hjelpemidlar og ommøblering.
 • Når det vert søkt om bistand til å administrere medisin må brukar samtykkja til at medikamenthandteringa føregår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhandtering til heimebuande”.
 • Forståing for at akutte situasjonar kan oppstå slik at oppdrag kan verta utsatt.

Oppgåver som IKKJE inngår i tenesta

 • Brukar som treng akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal visast til spesialisthelsetenesta.
 • Fylgje til lege og korttidsopphald på sjukeheim.
 • Skyss/ transport i bil.
 • Alkometer.

Kva kostar det?

Det er ikkje eigenbetaling for helsetenester i heimen. Slik søker du:

 1. Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (PDF, 721 kB)
 2. Beskriv behovet ditt for hjelp
 3. Send inn søknadsskjema til tildelingskontoret i vanlig post.