Trenings- og støttekontakt

Ein støttekontakt skal hjelpa eit anna menneske til å ha eit sosialt liv og ei meningsfull fritid. Støttekontakten kan koma på heimebesøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre aktivitetar. 

 

Du kan søkja om å få støttekontakt dersom du treng hjelp til å få ei aktiv fritid eller koma ut av ei isolert tilvere. Støttekontakten får godtgjersle frå kommunen.

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktivitetar. Fritidstilbodet skal baserast på den enkelte brukars ynskjer, behov og føresetnadar.

Tenesta kan organiserast på tre måtar:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltaking i ei aktivitetsgruppa
  • Eit individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon

Støttekontaktverksemda vert utøvd av privatpersonar utan spesiell fagbakgrunn.

Ynskjer du støttekontakt kan du søkja til tildelingskontoret ved å nytta søknadsskjema under:

Søk om å få støttekontakt - søknadsskjema (PDF, 192 kB)

Støttekontakttenesta fattar ikkje vedtak. Søknadar og spørsmål knytt til støttekontaktsøknadar skal rettast til Tildelingskontoret på Voss sjukeheim
 

Støttekontakttenesta

Støttekontakttenesta gjev rådgjeving, koordinerar og handsamar støttekontaktsaker. 

Opningstida til støttekontakttenesta er måndag, tysdag og torsdag kl. 09.00-12.00. I dette tidsrommet kan du nå støttekontakttenesta på Tinghuset og på tlf. 480 14 573. 

Me gjer merksom på at det til tider er travelt, og det kan vera kø på både tinghuset og på telefon. Me rår deg difor til ta kontakt på e-post stottekontakt@voss.kommune.no.

Førespurnadar på e-post kan innehalda ditt fulle namn, men ingen andre personopplysningar slik som fødselsnummer eller personnummer. Sensitiv eller tausheitsbelagt informasjon som til dømes opplysningar om ein brukar, helseforhold eller diagnosar skal heller ikkje sendast på e-post. Du kan anonymisera ved å bruka initialane til ein brukar. Spørsmål om utlevering av personopplysningar vil ikkje bli svart på per e-post.

Kontaktinformasjon

Tildelingskriterier


6.1 Lovgrunnlag

Personleg assistanse, her under praktisk bistand, opplæring og støttekontakt er heimla i helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b.

6.2 Målsetting

Støttekontakten skal bidra til at den som mottar tenesta får ei meiningsfull fritid og samvær med andre.

6.3 Kriterier for tildeling

Dei som ikkje kan yta omsorg for seg sjølv eller som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klara dagliglivets gjeremål, har krav på praktisk bistand. Det skal føreligga eventuelle helseopplysningar som tilseier at søkar ikkje kan ivareta eigenomsorg eller er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klara dagliglivets gjeremål. Etter samtale med søkjaren avgjer kommunen kva for tenester som skal gis.

6.4 Tenestas innhald

All tildeling av tenester blir gjort på bakgrunn av ei kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell og tverrfagleg vurdering.

Støttekontakt:

  • Gje bistand til deltaking i ulike aktivitetar/fritidsaktivitetar.
  • Gje bistand til deltaking i sosiale og/eller åndelige aktivitetar.
  • Bidra til at brukar får ei meiningsfull fritid og samvær med andre.