Fysio- og ergoterapi

 

Fysio- og ergoterapitenesta er ein del av Voss kommune sitt helsetilbod. Målet for tenesta er at barn, vaksne og eldre skal meistre livet og kvardagen på eigne premissar.

Voss kommune har tilsett både fysioterapeutar og ergoterapeutar. I tillegg har kommunen driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeutar.

Den kommunale fysio- og ergoterapitenesta tilbyr undersøkingar og tiltak til menneske som har problem knytt til rørsle og aktivitet. Terapeutane jobbar saman med den det gjeld for å finna tiltak og gode løysingar for den enkelte. Fysio- og ergoterapitenesta driv også helsefremjande og førebyggjande arbeid. Målet er å redusera risikofaktorar som kan føra til nedsett helse.
 

Kva må du gjera?

Du kan ta direkte kontakt med oss.


Kva får du?

Observasjon, undersøking og vurdering 

Kartlegging av funksjon og råd om å tilpasse aktivitetar og arbeidsvanar 

Råd og rettleiing for å betre eller bevara funksjon og førebyggja sjukdom og skade

Tilrettelegging av dei fysiske omgjevnadane heime, i barnehagen, på skulen eller arbeidsplassen

Trening med sikte på at du skal klare viktige daglege funksjonar 

Utprøving, hjelp til søknad om og opptrening i bruk av tekniske hjelpemiddel

Råd og rettleiing til pårørande/foreldre og andre samarbeidsgrupper 

Gruppetrening

Individuell behandling 

Vere med på å setje realistiske mål for habilitering/rehabilitering 

Vera med å utarbeide Individuell plan

Oppfølging etter utskriving frå institusjon/sjukehus

Førebyggjande tiltak i skule/barnehage

Kvardagsrehabilitering

 

 

Kontaktinfo - kommunale fysio- og ergoterapeutar

Namn

Ansvar

Telefon

 

Leiar for kommunal eining for fysio- og ergoterapeutar

95262004

Elise Bøysen 

Fysioterapeut - Born og unge

91874203

Gudveig Marit Ringheim

Fysioterapeut

99207153

Knut Fløtberget

Fysioterapeut

94800888

Synnøve Herre 

Fysioterapeut

99207151

Turnusfysioterapeut 

Fysioterapeut

91874228

Siri Øi Tharaldsen Fysioterapeut 91874247
Olaug Helen Gullbrå Fysioterapeut – born og unge 96097739
Janny Hagen Ergoterapeut – open omsorg 95262003

Anne Grete Fauskanger

Ergoterapeut – open omsorg

99207156

Ingri Langeland

Ergoterapeut – Hagahaugen rehab

94823985

Silje Almeland Ergoterapeut (berre onsdagar) 40403882

 

 

Kontaktinfo - avtalefysioterapeutar i Voss kommune


Vangen fysioterapi, Vangsgt. 31, tlf. 56512608

Sigurd Fretheim

 

Almenfysioterapi

Kari Aarseth

 

Almenfysioterapi

Bjørg Anvor Tvilde

Lymfedrenasje, basseng

Almenfysioterapi

Gunnvor Lindland Loven
 
Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF

Almenfysioterapi

Sentrum fysioterapi, Sverresplass 4, tlf. 56516650

Ole Johnny Carlsen

 

Almenfysioterapi

Bjørn Ystaas

Idrettsskader

Almenfysioterapi

Marit Norheim Olde

Nevrologi, slyngebeh.

Almenfysioterapi

Arne Kjerland

 

Almenfysioterapi

Voss fysioterapi, Uttrågt. 32, tlf. 56517799

Inger Anita Herheim

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Terje Bryn

Spesialist i manuell terapi

Ståle Hirth

Almenfysioterapi, gruppetrening