Voss kulturråd

 Voss kulturråd skal

  • arbeida for å styrkja samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjonar innanfor kulturområdet i Voss kommune. 
  • vera eit felles talerøyr for det frivillige kulturlivet, mot politikarar, offentlege myndigheiter og organisasjonar i kulturlivet. 
  • arbeida for å betra rammevilkåra for det frivillige kulturarbeidet i kommunen. 
 
Alle frivillige lag, organisasjonar og institusjonar innanfor kulturområdet i Voss kommune kan verta medlemmar. Enkeltpersonar kan òg teikna direkte medlemskap. Styret har fullmakt til å godkjenna nye medlemmar. Medlemskapen er gratis. 
 
Voss kulturråd vert leia av eit styre på fem medlemmar, og to vararepresentantar. Styret skal spegla breidda i kulturlivet i kommunen, og styremedlemmane må vera medlem i eitt av medlemslaga. Styret skal fylgja opp aktuelle kultursaker, både frå medlemmane og frå kommunalt hald. Styret kan òg initiera debattar om tema dei sjølve ser som viktige. 
 
Årsmøtet finn stad i løpet av fyrste kvartal, og ivaretek vanlege årsmøteoppgåver, som handsaming av rekneskap, budsjett, handlingsplan og val. På årsmøtet har styremedlemmane røysterett. Det same har éin representant frå kvart av medlemslaga, så lenge desse laga har vore medlem i Voss kulturråd i minst tre månader. 
 
Voss kulturråd søkjer årleg Voss kommune om midlar til drifta. 
Publisert av Silje Stubø Solstad. Sist endra 15.12.2014