Ver varsam i rasutsette strøk

På bakgrunn av hendingane i Jordalen måndag, oppmodar Voss kommune folk som ferdast om å vera varsame med ferdsel i rasutsette område. NVE har gjennom tenesta varsom.no sett farenivået for jord- og flaumskredfare til gult nivå. Oppmodinga er å halda seg unna bratte skråningar, og bekkar og elveløp med stor vassføring. 

Følg situasjonen her: https://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Hordaland/Voss