Lysing av midlar - Regionalt Næringsfond Aurland-Vik-Voss

Samarbeidsrådet Aurland-Vik-Voss har forvalta fondsmidlar til næringsutvikling, løyvd av Hordaland og Sogn og Fjordane Fylkeskommunar. Då det ikkje lenger vert tilført nye midlar til fondet, vert no attståande midlar lyst ut til nye prosjekt.

RNF skal medverka til å løysa ut verdiskapingspotensialet i Aurland-Vik-Voss region ved å leggja til rette for og gje støtte til næringsutvikling og etablerartiltak i regionen med hovudvekt på landbruk, reiseliv og kultur. Søknaden skal innehalda overordna budsjett, samla finansieringsplan og tidsperspektiv. Investeringar i bygg/faste installasjonar og ordinær drift vert ikkje støtta.

Sjå ellers retningslinjer for bruk av fondet (PDF, 82 kB), eller kontakt samarbeidsrådet sin faste sekretær på e-post: gunnhild.utkvitne@voss.kommune.no.

Frist for innsending av skriftleg søknad er 20. september 2019.

Søknaden skal stilast til: Aurland-Vik-Voss samarbeidsråd v/ Gunnhild Utkvitne og sendast elektronisk til postmottak@voss.kommune.no.

Tildeling frå fondet vert gjort i møte i Samarbeidsrådet hausten 2019.

Fann du det du leita etter?