Godkjent plan - Detaljreguleringsplan for knutepunkt Voss

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss kommunestyre i møte 23.05.19, sak 13/19, godkjent detaljreguleringsplan for knutepunkt Voss, planid 2018004.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret, planident 2018004.

I same sak vart også Gurid Almenningens plass godkjent som nytt adressenamn.