Nyhende
Publisert 03.05.2019

Som ein del av Voss kommune si satsing på klimatiltak vil kommunen i år tilby gratis lån av 2 EL-syklar (1 herresykkel og 1 damesykkel) i perioden frå 29 april til 1 november.

Syklane kan lånast hjå Sporten Voss i AMFI, inntil 1 veke om gongen.

Det må betalast eit depositum på kr 1000.- pr sykkel ved utlevering.

Publisert 25.04.2019

Bergen, Moss og Voss konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Årets tre finalistar er kjenneteikna av å ha gått gjennom store endringar og er førebilete for ei god og framtidsretta utvikling.

- Årets finalistar arbeidar målretta med å utvikla attraktive byområde med gode byrom og møteplassar, på tross av svært ulik storleik. Ein attraktiv by er ein stad det er godt å leva, med nærleik mellom folk og funksjonar. Finalistane bruker kultur- og rekreasjonstilbod for å leggja til rette for auka trivsel og tilhøyrsle, i tillegg til tydeleg satsing på sentrum og sentrale byområde, seier juryleiar Alexandria Algard.

Juryen vil besøka finalistane i starten av mai før vinnaren blir kåra. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil dela ut prisen i juni.

- Eg gler meg til å dela ut prisen til årets mest attraktive by. I fjor vann Kristiansand i sterk konkurranse med Askim og Svolvær. No er det tre nye spennande finalistar som på kvar sin måte er førebilete for god byutvikling, seier Mæland.

Slik beskriv juryen dei tre finalistane:

Voss

Vossevangen har gjennom de siste årene gjennomgått en stor forandring, delvis muliggjort av at E16 nå er lagt utenom sentrum. Voss kommune har tatt tydelig grep om sentrumsutviklingen gjennom bredt samarbeid og har hentet inn nødvendig kompetanse for blant annet medvirkning og gode prosesser. Det er satset på utvikling av sentrum gjennom flere nye boligprosjekter, Vossabadet, nytt bibliotek- og kulturhus og ny videregående skole, samtidig som stedets egenart og kulturminner ivaretas og opprustes. Vossevangen fremstår som et godt eksempel på konsentrert og fremtidsrettet utvikling. 

Togstasjonen er utgangspunkt for knutepunktutvikling med ny gondolbane, og blir dermed krysningspunkt mellom dagligliv og turisme. Permanente og midlertidige byromstiltak bidrar til å øke attraktiviteten for både fastboende og besøkende, og foredler stedets iboende kvaliteter på ypperlig vis.

 

Bergen

Bergen er en fremoverlent byutviklingskommune med gjennomføringskraft som kan vise til en rekke viktige grep de seneste årene; bybanen og knutepunktfortetting, byromsfornying, egen byarkitekt og ny arkitekturstrategi. I tillegg tar Bergen ambisiøse plangrep for å styre byveksten på en bærekraftig måte.

Bergen har tatt aktivt grep om å ruste opp, styrke forbindelser og byrom i sentrumsnære bydeler som tidligere har vært preget av industri. Dette gjelder spesifikt bydelene Møllendal, Solheimsviken og Indre Laksevåg, hvor en har arbeidet helhetlig med tiltak for å bedre levekår og folkehelse, og å øke bo- og leveattraktivitet, i dialog med innbyggere og foreninger og lag. Kommunen fremstår som lyttende for innbyggerintiativ og er tydelig på inkludering, tilrettelegging og medvirkning i iderike utviklingsprosjekter som bidrar til at byen i enda større grad er et godt sted for alle.

 

Moss

Moss er en by i synlig endring. Kommunen har arbeidet iherdig for å få realisert nytt dobbeltspor med stasjon i byen, og arbeidet med bedre trafikkløsninger i sentrum er høyt prioritert.  Byens tradisjonelle treforedlingsindustri preger ikke lenger sentrum, sentrale arealer utvikles og åpner for økt kontakt med fjorden. En aktiv profileringsinnsats og målrettet næringspolitikk synes å ha bidratt til ny vekst.

Moss var tidlig ute med transformasjon av historiske områder (Møllebyen), hvor bevaring og ny arkitektur har skapt attraktivitet. Kultur er brukt strategisk i byutviklingen, og i kombinasjon med gjenbruk av historisk bebyggelse, virker dette til å ha gitt gode resultater i byens foreløpige omforming.

Forvandlingen av Moss til attraktiv «fotgjengerby» er et langvarig arbeid, men vellykket satsing på blant annet rehabiliterte byrom, lekeplasser og aktivitetsområder (skøytebane, badestrender m.m.) i sentrum har skapt entusiasme og ny optimisme, både for innbyggere og besøkende.

Her kan du lesa meir om staten sin pris for berekraftig by- og stadutvikling

Publisert 23.04.2019

Frist for å levere liste var 1. april kl 12. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess.

9 parti har levert liste til kommunestyrevalet for Voss herad. Listene finn du her.

Publisert 17.04.2019

Minnar om at det er eit generelt bålforbod frå 15.april til 15.september. I denne perioden er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Meir info finn du på kommunen si Forskrift om open brenning

Sørg for å ha fungerande røykvarslarar og sløkkjeutstyr!
www.sikkerhverdag.no

God påske!

- Voss Brannvern

Publisert 15.04.2019

Tømmestasjon (ved YX stasjon) for kloakk til bubil er no open etter vinterstenging. 
Meir om tømestasjonen finn du her.

Publisert 12.04.2019

Spesielle miljøtilskot i jordbruket "SMIL" har søknadsfrist 1.mai.

Landbruksføretak med rett til produksjonstilskot, og eigarar av gardar der det føregår slik drift, kan få tilskot til miljøtiltak "utover vanleg landbruksdrift".

Tiltak for biologisk mangfald, ivaretaking av kulturminne og kulturmiljø, klimatilpassingstiltak og planleggings og tilretteleggingstiltak kan få tilskot. Søknaden skal frå 2019 skje gjennom elektronisk skjema, som du finn på landbruksdirektoratet.no saman med meir informasjon om ordninga og korleis du søkjer.

Fann du det du leita etter?