Nyhende
Publisert 15.11.2019

18.11 - Sundve skule

25.11 - Granvin ( Bygdahuset)

26.11 - Evanger skule

04.12 - Tinghuset

Møta startar kl. 18:00 og vil vera avslutta innan kl. 21:00. Ordførar/ varaordførar vil delta saman med repr. frå administrasjonen.

Publisert 15.11.2019

Detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planident 2018005-plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.01.2020

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 07.11.19, sak 43/19, å legge detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 10.01.2020 til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post: postmottak@voss.kommune.no
 

Godkjend mindre reguleringsendring for Helgatunfeltet, planident 2012001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har formannskap, plan og økonomi godkjent mindre endring av reguleringsplan for Helgatunfeltet, planid 2012001, i delegert vedtak 06.11.2019.

Dokument i plansakane over er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018005 og 2012001

Publisert 08.11.2019

  

Målestasjonen til Meteorologisk institutt (MET) i Prestegardsmoen er no flytta. Det betyr at alle målingane no vert offisielle.

Vêrstasjonen har dei siste åra stått for nær ei mogleg varmekjelde, slik at alle temperaturane frå Vossevangen ikkje har vore godkjende.

Voss kommune har saman med MET vurdert ulike plasseringar, og har no sett denne opp ved tennisbanen i Prestegardsmoen, om lag ti meter vekk frå den opphavelege plasseringa.

Dette gjer at alle temperaturmålingane frå no vil verta godkjende i vêrstatistikken.  

Publisert 06.11.2019

I samband med Sentrumsplanen vert det ope møte torsdag 7. november i Gamle kino kl 18.00-20.00.

Det vert og opna ny BygdeLab frå 8/11 - 19/11.

Publisert 06.11.2019

15. til 17. november 2019 går det ut skriv til alle føresette som har born som skal starta i 1.klasse i 2020. Brevet er ei orientering om kva skule barnet har fått reservert plass ved. Dersom de ikkje mottek brev, tek de kontakt med kommunen.

Føresette loggar seg inn med ID-porten i «Portal for oppvekst» og stadfestar skuleplassen eller takkar nei.

Portal for oppvekst

Ein kan søkja om plass i SFO samstundes, men søknadsfristen her er 1.mars.
Elevane til Granvin barne- og ungdomsskule har innmelding direkte til skulen som før.

Velkommen i Vossaskulen.