Nyhende
Publisert 13.12.2019

Mattilsynet har gjennomført ein kontroll av prøvetakingsplanen for vassverka i Voss kommune. Mattilsynet har i år særleg fokus på etterleving av endra krav til prøvetaking, og har gjennom eit tilsyn sett på vassverka på Oppheim, Urdland, Kroken, Vinje, Haugsvik, Vossevangen, Bømoen og Evanger. I rapporten heiter det at Mattilsynet ikkje har avdekka noko som vil føra til korkje påpeiking av plikt eller varsel om vedtak. Les rapporten her:

 

Publisert 05.12.2019

Det er snøskredfare på oransje og nest høgaste nivå for Voss. NVE melder på varsom.no at det over 800 meter er fare for store og naturleg utløyste flakskred grunna fokksnø. Frå 700 til 1000 meter er det fare for middels store og naturleg utløyste flakskred grunna våt snø. 

NVE oppmodar om å unngå ferdsel i terreng brattare enn 30 grader. Varselet gjeld i første omgang for torsdag og fredag.

For Voss er det også gult varsel om jordskred, grunna store nedbørsmengder. 

Voss kommune oppmodar alle om sikra eigen eigedom, og syta for at kummar og bekkefar på eigen eigedom ikkje er tette og til hinder for at vatnet kan renna. 

 

Publisert 04.12.2019

Voss kommune og Granvin herad vert slått saman til Voss herad frå 01.01.2020. Voss herad er ein heilt ny kommune, men heradet vil fortsetje å ha same organisasjonsnummeret som Voss kommune har i dag. For at overgangen vert best mogleg er det viktig at våre leverandørar sender faktura til rett kommune. 

Publisert 29.11.2019

Voss brannvern og Voss Energi nett informerer.
1. desember er røykvarslarens dag. Byt batteri og utfør ein test. Me tilrår seriekopla røykvarslarar.
 

Publisert 15.11.2019

Detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planident 2018005-plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.01.2020

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 07.11.19, sak 43/19, å legge detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 10.01.2020 til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post: postmottak@voss.kommune.no
 

Godkjend mindre reguleringsendring for Helgatunfeltet, planident 2012001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har formannskap, plan og økonomi godkjent mindre endring av reguleringsplan for Helgatunfeltet, planid 2012001, i delegert vedtak 06.11.2019.

Dokument i plansakane over er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018005 og 2012001