Nyhende
Publisert 15.02.2019

Frist for å melda inn kandidatar til kultur- og idrettsstipend og Highland-staupet er 1. april. 2019

 

Publisert 13.02.2019
KommunaleStyre

Voss kommune etablerer ei base over potensielle styremedlemar til kommunale styre. I eigarskapsmeldinga til Voss kommune er det vedtatt ei slik base som verkemiddel både for å få tak i fleire styremedlemar, og betra kjønnsbalansen i styra.

Voss kommune oppmodar alle om å koma med framlegg om potensielle styremedlemar, anten det er nokon ein veit om, eller ein ynskjer å bidra sjølv. Namn og kontaktinformasjon på potensielle kandidatar kan sendast på e-post til styremedlem@voss.kommune.no.

Databasen skal hjelpa oss i rekrutteringa til styra våre. Eit mangfald av kandidatar gjer at Voss kommune lettare får tak i rett kompetanse til kommunale styrer og at me kan få ei styresamansetting med endå betre kjønnsbalanse.

Gjennom databasen er det eit mål at me i større grad skal rekruttera styremedlemar utanfor det politiske miljøet. Det er viktig for Voss kommune å ha kandidatar å velja mellom, for på den måten å få på plass så gode styre som mogleg i kvart enkelt selskap. Eg håpar at me gjennom dette tiltaket kjem i kontakt med endå fleire styremedlemar. Det vil letta arbeidet for Valnemnda og styrka dei kommunale styra, seier ordførar Hans-Erik Ringkjøb.

Å vera styremedlem i eit kommunalt styre er både lærerikt og utfordrande. Å sitja i eit kommunalt styre vil seie at du får vera med å utvikla selskap som Voss Energi, Voss Eigedom, Kveik AS og andre.

Voss kommune vil kontakta alle som kjem inn i basen for å avklara om dei er aktuelle for styreverv, slik at basen berre inneheld aktuelle kandidatar til kommunale styreverv. Informasjon om kandidatar og sjølve oversikta over potensielle styremedlemar vert handsama konfidensielt, og berre vil vera tilgjengeleg for kommunen si valnemnd. Kommunen si valnemnd består av ein representant frå kvart parti i kommunestyret.

Publisert 12.02.2019

Onsdag 13. februar er det nasjonal dag for komfyrvakt. Les meir om komfyrvakt her:

 

Voss brannvern og det lokale el-tilsynet står på Amfi onsdag frå kl 11 til 14. Her får du meir informasjon om komfyrvakt, og det blir lodda ut ei komfyrvakt i premie. 

 

Publisert 08.02.2019

Det nærmar seg utdeling av Frivilligprisen 2018. Nabobeino ynskjer tips om gode kandidatar innan måndag 4. mars. 

Prisen går til personar som enten har gjort ein frivillig innsats som privatperson eller gjennom innsats i frivillige lag/organisasjonar.

Prisen vert delt ut av representant frå Voss kommune  på årsmøtet til Voss frivilligsentral - Nabobeino måndag 11.03.19.

Forslag kan sendast til Voss frivilligsentral-Nabobeino.

Aad Gjellesgate 6, 5700 Voss

E-post: post@voss.frivilligsentral.no 

Publisert 08.02.2019

Detaljreguleringsplan for Haug Bordalen
-Godkjent mindre reguleringsendring I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har formannskap, plan og økonomi godkjent mindre endring av reguleringsplan for Haug Bordalen i delegert vedtak 31.01.2019. Dokument i plansaka er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg under planregister, planident 2011004.

Publisert 08.02.2019

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2019.
Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Hovudopptaket gjeld ledige plassar frå august 2019. Søknader som er med i hovudopptaket er barn med lovfesta rett til plass.
Lenke til søknadsportalen finn du herInnlogging til portalen skjer via ID-porten. Ein treng ikkje vere innlogga for å søkje om barnehageplass.
Informasjon om barnehagetilbodet frå august 2019 finn du her

Fann du det du leita etter?