Nyhende
Publisert 16.10.2019

Husdyrhald og fruktproduksjon

 

 

 

 

 

 

L

Landbruket må tilpasse seg eit endra klima, og bidra til reduksjon av utslepp av klimagassar. Korleis gjer vi det, og kan vi gjere landbruket meir klimapositivt? Ved å auka fruktbarheita i jorda og betre jordstrukturen, kan vi truleg binde meir karbon i jorda. Prinsippa for regenerativt jordbruk har dette som målsetting. Gjennom to kursdagar i byrjinga av november vil du kunne bli med og undersøke korleis regenerativt jordbruk kan tilpassast vestlandsjordbruket.

Stad: Store Ringheim gard, Voss
Måndag 4.nov og tysdag 5.nov
Målgruppe: bønder, rådgjevarar, forvaltning, vegleiarar og andre fagfolk med interesse for landbruk  
Pris: kr 250/dag for bønder; kr 800/dag for alle andre.
Frist: 25.oktober
Arrangør: NLR Vest i samarbeid med Voss kommune, Njøs Næringsutvikling og Fylkesmannen i Vestland

Påmelding til NLR
Ope kveldsmøte 4. november kl. 19:30-21:00 på Ringheim gard

    

Publisert 14.10.2019

Hausten 2019 vil NAV Voss vera stengt fylgjande dagar:

  • 4. september
  • 5. september
  • 11.september
  • 15.oktober
  • 6.november
Publisert 11.10.2019

Mjølkeprodusentane i Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal produsentlag blir invitert til møte

Tid: Måndag 21. oktober kl. 19:30

Stad: Voss Tinghus

arr: Storfeprosjektet Vestland og Voss Kommune, Voss Indre Hardanger produsentlag, Vossestrand Produsentlag og Modalen Vaksdal Produsentlag

Publisert 07.10.2019

Støttekontakttenesta gjev rådgjeving, koordinerar og handsamar støttekontakttenester. 

Opningstida til støttekontakttenesta er måndag, tysdag og torsdag kl. 09.00-12.00. I dette tidsrommet kan du nå støttekontakttenesta på Tinghuset og på tlf. 480 14 573. 

Me gjer merksom på at det til tider er travelt, og det kan vera kø på både tinghuset og på telefon. Me rår deg difor til ta kontakt på e-post stottekontakt@voss.kommune.no.

Kontakt

Meir om trenings- og støttekontakttenesta

Publisert 04.10.2019

Onsdag 9. oktober vert det høve til å få hjelp med søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot, og søknad om regionalt miljøtilskot, dersom du har behov for dette

Oppmøte i kommunestyresalen kl. 10.00-11.30.

Ta med eigen PC og kodebrikke for pålogging.

Søknadsfrist for begge tilskota er 15.oktober.

Rekneskapskontoret kan evt. også hjelpe deg med søknaden!

Publisert 04.10.2019

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14  vert det varsla om reguleringsendring for gnr. 173, bnr. 29 i Voss Næringspark på Istadmyrane, etter forenkla prosess (planid 2010014). Føremålet er å endra område B2, frå bustadføremål til område for forretning/kontor/industri, i samsvar med omkringliggjande føremål. Norconsult AS utarbeider planforslaget på vegne av forslagsstillar Voss Bilhjelp AS.

Vedlegg:
Varsel om reguleringsendring for del av Voss Næringspark på Istadmyrane, forenkla prosess (PDF, 952 kB)
Forslag til endra føresegner (PDF, 226 kB)
Kart med endring (PDF, 5 MB)

Sjå resten av plandokumenta i planregisteret, planid 2010014

Frist for innspel er sett til 08.11.2019, og kan sendast til Norconsult AS, Skulegata 11A, 5700 Voss, eller på E-post: astrid.rongen@norconsult.com.