Nyhende
Publisert 23.04.2019

Frist for å levere liste var 1. april kl 12. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess.

9 parti har levert liste til kommunestyrevalet for Voss herad. Listene finn du her.

Publisert 17.04.2019

Minnar om at det er eit generelt bålforbod frå 15.april til 15.september. I denne perioden er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Meir info finn du på kommunen si Forskrift om open brenning

Sørg for å ha fungerande røykvarslarar og sløkkjeutstyr!
www.sikkerhverdag.no

God påske!

- Voss Brannvern

Publisert 15.04.2019

Tømmestasjon (ved YX stasjon) for kloakk til bubil er no open etter vinterstenging. 
Meir om tømestasjonen finn du her.

Publisert 15.04.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14  vert det med dette varsla om mindre endring for reguleringsplan Nordre Urdland. Bruket arkitektur AS søkjer på vegne av tiltakshavar Sverre Amundsen og Ole Andre Eikeberg om mindre reguleringsendring.

Føremålet med reguleringsendringa er å legge til rette for inntil 6 hytter og auka total BRA. Dvs. det er lagt inn ei ny tomt. I gjeldande plan er samla bruksareal BRA inntil 115 kvm, det kan førast opp to frittliggjande uthus på kvar inntil 15 kvm. Endringa legg opp til ein total BRA på 150 kvm, og to frittliggjande uthus på inntil 20 kvm. Sjå dokument under:
Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid. 1235 04025 (PDF, 316 kB)
Detaljregulering Nordre Urdland Hyttefelt - Plankart (PDF, 463 kB)
Detaljregulering Nordre Urdland Hyttefelt - Reguleringsføresegner (PDF, 106 kB)

Frist for å komme med innspel er 9. mai 2019.
Innspel skal sendast til BRUKET arkitektur AS, postboks 123, 5701 Voss eller post@bruketark.no.

Publisert 12.04.2019

Spesielle miljøtilskot i jordbruket "SMIL" har søknadsfrist 1.mai.

Landbruksføretak med rett til produksjonstilskot, og eigarar av gardar der det føregår slik drift, kan få tilskot til miljøtiltak "utover vanleg landbruksdrift".

Tiltak for biologisk mangfald, ivaretaking av kulturminne og kulturmiljø, klimatilpassingstiltak og planleggings og tilretteleggingstiltak kan få tilskot. Søknaden skal frå 2019 skje gjennom elektronisk skjema, som du finn på landbruksdirektoratet.no saman med meir informasjon om ordninga og korleis du søkjer.

Publisert 12.04.2019

Som ein del av Voss kommune si satsing på klimatiltak vil kommunen tilby gratis sykkelsjekk hjå Sporten Voss i AMFI, frå måndag 29 april. Bremsar og gir vil bli justert, sykkelen vil bli smurt, og lufttrykk i dekk blir justert. Dersom det blir registrert feil på sykkelen vil kunden få informasjon om dette.

NB! Fyrstemann til mølla.
Innlevering av syklar kan kun skje etter avtale med butikken, tlf. 56530610.

Fann du det du leita etter?