Nyhende
Publisert 23.08.2019

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14  vert det varsla om mindre endring eller reguleringsendring av gjeldande reguleringsplan for Bolstadøyri stasjon (planid 09006). Bakgrunnen for planendringa er pågåande detaljprosjektering av Bolstadøyri kryssingsspor, og behov for endring av gjeldande plan. Det vert føreslått endring i plankartet i form av sporplassering, høgde og retning på ny vegbru, fortau over ny vegbru er tatt ut, samt justering på kryssløysing mellom vegbru og eksisterande veganlegg i sør. Mellombelse bygge- og anleggsområder vert tatt inn i plankartet. I føresegnene vert det føreslått tilføyingar som sikrar miljø og vassdrag, samt justeringar etter endringane i plankartet.

Etter plan- og bygningslova § 17-4 vert det samstundes varsla oppstart av forhandlingar om ein utbyggingsavtale mellom Voss kommune og Bane NOR for gjennomføring av planen.

Multiconsult Norge AS utarbeider planforslaget på vegne av forslagsstillar Bane NOR.

Vedlegg:
Varsel om oppstart av mindre endring eller reguleringsendring av reguleringsplan (PDF, 3 MB)
Plankart - endringsforslag (PDF, 6 MB)
Føresegner - endringsforslag (PDF, 251 kB)
Planomtale - endringsforslag (PDF, 9 MB)

Resten av dokumenta i saka finn du i planregisteret, planid 2017009.

Det vert invitert til ope informasjonsmøte på Bolstadøyri grendahus torsdag 5. september kl. 18.00.

Frist for å komme med innspel er 23. september 2019.
Innspel og merknader til planarbeidet må sendast skriftleg til Multiconsult, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN, eller på e-post til Linnea Kvinge Karlsen: Linnea.Kvinge.Karlsen@multiconsult.no

Publisert 20.08.2019

Korleis skal Vossevangen sjå ut? Kor mange skal bu i sentrum? Korleis skal sentrum utvikla seg?

Dette er mellom dei overordna punkta i sentrumsplanen som skal ut på høyring. Torsdag skal formannskapet vurdera om planen er klar for å bli sendt ut.

Dokumentet er omfattande, og skal sikra dei overordna rammene for både busetnad, trafikk og utvikling av byrom på Vossevangen.

Framlegget er utarbeidd av planavdelinga i Voss kommune. Det har vore brei medverknad og ei rekkje innspel gjennom prosessen som har gått føre seg i snart to år. Det er også gjennomført moglegheitsstudie og analysar av Vossevangen, som ligg til grunn for planarbeidet.

Planframlegget inneheld kart som viser kva føremål i ulike delar av sentrum, skildring av kva planframlegget har lagt opp til og kva juridiske føringar som ligg til grunn for utvikling.

I tillegg er det ei rekkje vedlegg, med innspel, analysar, temakart og moglegheitsstudie.

Framlegget finn du her:(Lenkja går til den politiske saka som formannskapet skal handsama torsdag)  Framlegg sentrumsplan

 

Voss kommune ynskjer at alle som har ei meining om utviklinga av sentrum, kjem med innspel til oss. Det kan du gjera ved å senda ein e-post til postmottak@voss.kommune.no

Det vil også bli både folkemøte og opne kontordagar i løpet av september og oktober for dei som vil involvera seg.

Når planframlegget formelt er sendt på høyring, kan du også bla i planen i servicetorget på Voss tinghus.

Publisert 20.08.2019

Samarbeidsrådet Aurland-Vik-Voss har forvalta fondsmidlar til næringsutvikling, løyvd av Hordaland og Sogn og Fjordane Fylkeskommunar. Då det ikkje lenger vert tilført nye midlar til fondet, vert no attståande midlar lyst ut til nye prosjekt.

RNF skal medverka til å løysa ut verdiskapingspotensialet i Aurland-Vik-Voss region ved å leggja til rette for og gje støtte til næringsutvikling og etablerartiltak i regionen med hovudvekt på landbruk, reiseliv og kultur. Søknaden skal innehalda overordna budsjett, samla finansieringsplan og tidsperspektiv. Investeringar i bygg/faste installasjonar og ordinær drift vert ikkje støtta.

Sjå ellers retningslinjer for bruk av fondet (PDF, 82 kB), eller kontakt samarbeidsrådet sin faste sekretær på e-post: gunnhild.utkvitne@voss.kommune.no.

Frist for innsending av skriftleg søknad er 20. september 2019.

Søknaden skal stilast til: Aurland-Vik-Voss samarbeidsråd v/ Gunnhild Utkvitne og sendast elektronisk til postmottak@voss.kommune.no.

Tildeling frå fondet vert gjort i møte i Samarbeidsrådet hausten 2019.

Publisert 13.08.2019

Hausten 2019 vil NAV Voss vera stengt fylgjande dagar:

  • 4. september
  • 5. september
  • 11.september
  • 15.oktober
  • 6.november
Publisert 12.08.2019

Førehandsrøystinga startar innanriks måndag 12. august og held fram til og med fredag 6. september. 

Stader og tidsrom for førehandsrøysting

Hugs å ta med deg valkort og legitimasjon med bilete.

Publisert 09.08.2019

Grunnskulane i Voss kommune startar det nye skuleåret måndag 19. august.

Fann du det du leita etter?