Nyhende
Publisert 18.11.2019

Søknadsfristen for Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge (tidlegare Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert seinast 22. november 2019.

 

 

Publisert 18.11.2019

Henvendingar om søknad/vedtak om å få støttekontakt kan du retta til Tildelingskontoret.

Du kan og senda epost til stottekontakt@voss.kommune.no

Epost vert besvart etter 2. desember.
 

 

 

Publisert 15.11.2019

18.11 - Sundve skule

25.11 - Granvin ( Bygdahuset)

26.11 - Evanger skule

04.12 - Tinghuset

Møta startar kl. 18:00 og vil vera avslutta innan kl. 21:00. Ordførar/ varaordførar vil delta saman med repr. frå administrasjonen.

Publisert 15.11.2019

Detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planident 2018005-plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.01.2020

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 07.11.19, sak 43/19, å legge detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 10.01.2020 til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post: postmottak@voss.kommune.no
 

Godkjend mindre reguleringsendring for Helgatunfeltet, planident 2012001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har formannskap, plan og økonomi godkjent mindre endring av reguleringsplan for Helgatunfeltet, planid 2012001, i delegert vedtak 06.11.2019.

Dokument i plansakane over er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018005 og 2012001

Publisert 08.11.2019

  

Målestasjonen til Meteorologisk institutt (MET) i Prestegardsmoen er no flytta. Det betyr at alle målingane no vert offisielle.

Vêrstasjonen har dei siste åra stått for nær ei mogleg varmekjelde, slik at alle temperaturane frå Vossevangen ikkje har vore godkjende.

Voss kommune har saman med MET vurdert ulike plasseringar, og har no sett denne opp ved tennisbanen i Prestegardsmoen, om lag ti meter vekk frå den opphavelege plasseringa.

Dette gjer at alle temperaturmålingane frå no vil verta godkjende i vêrstatistikken.