Kunngjering plansak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 29.08.19, sak 25/19, godkjent privat detaljreguleringsplan for Vatletun, planid 2016010, slik det går fram av plankart datert 28.05.19, og føresegner og planomtale datert 09.07.19 signert Og Arkitekter AS.

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2016010.