Kunngjeringar
Publisert 21.06.2019

Formannskap/plan og økonomi (FPL) vedtok i møte 13.06.19 i sak 16/19 å leggje ut desse 3 nye adressenamna til offentleg høyring: Eideshagevegen, Seimsgrendvegen og Nesheimsbrekkene.
Dokumenta i saka finn du under, samt i Servicetorget på Tinghuset.

Meldingsbrev - Adressenamn til offentleg høyring (PDF, 108 kB)
Saksutskrift - Nye adressenamn i Voss kommune (PDF, 313 kB)
1. Vedtak frå Fellesnemnda - Adressenamn som skal behandlast og kva adresser som må ha nye namn (PDF, 579 kB)
2. Meldingsbrev til berørte partar og kunngjeringsannonse for å få innspel  (PDF, 4 MB)
3. Innkomne merknadar frå aktuelle partar til tidlegare utsendt forslag (PDF, 562 kB)
4. Tilråding frå Stadnamnstenesta dat. 23.04.2019 (PDF, 450 kB)
5. Kart med nytt forslag - Eideshagevegen, Seimsgrendvegen, Nesheimsbrekkene (PDF, 4 MB)

Høyringsfrist er 01.08.19.

Innspel må sendast skriftleg innan den 01.08.19 til postmottak@voss.kommune.no, eller per post til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss.

Publisert 21.06.2019

Klage på FPL vedtak i sak 87/18 som gjeld tomt 92, gnr 55 bnr 70 er tatt til følgje.

Klage som gjeld oppheving av vedtak i sak 87/18 i sin heilheit, gjennomføring av endringa gjennom ein ordinær planprosess, og oppsetjande verknad, er ikkje imøtekome.

Dokument i overnemde plansaka er utlagt i Servicetorget i Tinghuset på Voss, og er tilgjengeleg i planregisteret, planid 2015003. 

Publisert 21.06.2019

Fastsett planprogram for detaljreguleringsplan for Skjervheimsøyna, grunnvassanlegg og kloakkreinseanlegg. 

I samsvar med § 12-9 i plan- og bygningslova har Formannskap, plan og økonomi i møte 13.06.19, sak 14/19, fastsett planprogram for detaljreguleringsplan for Skjervheimsøyna, planid 2018003, datert 31.05.2019, signert Cowi AS.

Planprogrammet vert lagt til grunn for vidare planprosess.

Publisert 21.06.2019

Kontrollutvalet har møte tysdag  25.06.2019 kl. 09:00 i Formannskapssalen.

Publisert 31.05.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss kommunestyre i møte 23.05.19, sak 13/19, godkjent detaljreguleringsplan for knutepunkt Voss, planid 2018004.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret, planident 2018004.

I same sak vart også Gurid Almenningens plass godkjent som nytt adressenamn.

Fann du det du leita etter?