Kunngjeringar
Publisert 04.10.2019

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14  vert det varsla om reguleringsendring for gnr. 173, bnr. 29 i Voss Næringspark på Istadmyrane, etter forenkla prosess (planid 2010014). Føremålet er å endra område B2, frå bustadføremål til område for forretning/kontor/industri, i samsvar med omkringliggjande føremål. Norconsult AS utarbeider planforslaget på vegne av forslagsstillar Voss Bilhjelp AS.

Vedlegg:
Varsel om reguleringsendring for del av Voss Næringspark på Istadmyrane, forenkla prosess (PDF, 952 kB)
Forslag til endra føresegner (PDF, 226 kB)
Kart med endring (PDF, 5 MB)

Sjå resten av plandokumenta i planregisteret, planid 2010014

Frist for innspel er sett til 08.11.2019, og kan sendast til Norconsult AS, Skulegata 11A, 5700 Voss, eller på E-post: astrid.rongen@norconsult.com.

Publisert 27.09.2019

 

Godkjent plan - Detaljreguleringsplan for  Evanger stasjon
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss kommunestyre i møte 26.09.19, sak 28/19, godkjent detaljreguleringsplan for Evanger stasjon, planident 2018002.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret, planident 2018002. 

Nye adressenamn
I same møte vart Eideshagevegen, Seimsgrendvegen og Nesheimsbrekkene godkjent som nye adressenamn.

Publisert 20.09.2019

Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping- plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.11.19

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 12.09.19, sak 38/19, å legge detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 11.11.19. til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.kommune.no

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018009.

Publisert 20.09.2019

Framlegg til Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020 vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 13.09.2019.

Forskrifta kan sjåast på Voss Herad si heimeside https://vossherad.no/

Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist er 31.10.2019.

Publisert 13.09.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 29.08.19, sak 25/19, godkjent privat detaljreguleringsplan for Vatletun, planid 2016010, slik det går fram av plankart datert 28.05.19, og føresegner og planomtale datert 09.07.19 signert Og Arkitekter AS.

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2016010.