Kunngjeringar
Publisert 15.11.2019

18.11 - Sundve skule

25.11 - Granvin ( Bygdahuset)

26.11 - Evanger skule

04.12 - Tinghuset

Møta startar kl. 18:00 og vil vera avslutta innan kl. 21:00. Ordførar/ varaordførar vil delta saman med repr. frå administrasjonen.

Publisert 15.11.2019

Detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, planident 2018005-plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.01.2020

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 07.11.19, sak 43/19, å legge detaljreguleringsplan for Sivlevegen 3, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 10.01.2020 til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post: postmottak@voss.kommune.no
 

Godkjend mindre reguleringsendring for Helgatunfeltet, planident 2012001

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har formannskap, plan og økonomi godkjent mindre endring av reguleringsplan for Helgatunfeltet, planid 2012001, i delegert vedtak 06.11.2019.

Dokument i plansakane over er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018005 og 2012001

Publisert 08.11.2019

15. til 17. november 2019 går det ut skriv til alle føresette som har born som skal starta i 1.klasse i 2020. Brevet er ei orientering om kva skule barnet har fått reservert plass ved. Dersom de ikkje mottek brev, tek de kontakt med kommunen.

Elevane til Granvin barne- og ungdomsskule har innmelding direkte til skulen som før.

Velkommen i Vossaskulen.

Publisert 01.11.2019

Barnevernkontoret er stengt og telefonen blir ikkje besvara den 12., 13, 14, og 25.  november 2019, grunna  arbeid internt i barneverntenesta. Om det  oppstår noko akutt  og  barneverntenesta bør tillkallast og skal være tilstade  strakst kan ein ringja politi eller akutt alarmtelefon for born og unge 116 111.

Publisert 27.09.2019

 

Godkjent plan - Detaljreguleringsplan for  Evanger stasjon
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss kommunestyre i møte 26.09.19, sak 28/19, godkjent detaljreguleringsplan for Evanger stasjon, planident 2018002.

Dokument i plansaka er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og i planregisteret, planident 2018002. 

Nye adressenamn
I same møte vart Eideshagevegen, Seimsgrendvegen og Nesheimsbrekkene godkjent som nye adressenamn.