Kunngjeringar
Publisert 15.04.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14  vert det med dette varsla om mindre endring for reguleringsplan Nordre Urdland. Bruket arkitektur AS søkjer på vegne av tiltakshavar Sverre Amundsen og Ole Andre Eikeberg om mindre reguleringsendring.

Føremålet med reguleringsendringa er å legge til rette for inntil 6 hytter og auka total BRA. Dvs. det er lagt inn ei ny tomt. I gjeldande plan er samla bruksareal BRA inntil 115 kvm, det kan førast opp to frittliggjande uthus på kvar inntil 15 kvm. Endringa legg opp til ein total BRA på 150 kvm, og to frittliggjande uthus på inntil 20 kvm. Sjå dokument under:
Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid. 1235 04025 (PDF, 316 kB)
Detaljregulering Nordre Urdland Hyttefelt - Plankart (PDF, 463 kB)
Detaljregulering Nordre Urdland Hyttefelt - Reguleringsføresegner (PDF, 106 kB)

Frist for å komme med innspel er 9. mai 2019.
Innspel skal sendast til BRUKET arkitektur AS, postboks 123, 5701 Voss eller post@bruketark.no.

Publisert 12.04.2019

Kommunestyret har møte torsdag 25.04.2019 kl. 15:00 i Kommunestyresalen.

Publisert 12.04.2019

Bruket Arkitektur AS varslar, på vegne av Sameiget Oppheim Hotell og Oppheim Hotell AS, med dette om mindre reguleringsendring for reguleringsplan Oppheim Hotell, Voss kommune. Reguleringsendringa gjeld endring av bruk frå kombinerte føremål fritidshusvære/hotell til fritidshusvære. Sjå dokument under:
Varsel om mindre reguleringsendring for Oppheim Hotell, planid. 1235 06009 (PDF, 712 kB)
Utomhusplan - Oppheim Hotell (PDF, 162 kB)
Detaljregulering Oppheim Fritidsbustad (PDF, 270 kB) 
Detaljregulering Oppheim Fritidsbustad - Reguleringsføresegner (PDF, 31 kB)

Frist for innspel er sett til torsdag den 09.05.2019.
Innspel sendast til Bruket Arkitektur AS, postboks 123, 5701 Voss, eller post@bruketark.no

Publisert 12.04.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at Nordplan AS, på vegne av tiltakshavar Voss Rafting Senter AS, set i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Voss rafting senter i Skulestadmo, Voss kommune. Meir informasjon finn de i Voss kommune sitt planregister. Søk på planident 2019001.

Spørsmål og innspel til planarbeidet kan sendast til Nordplan AS v/Arvid Tveit, pb. 685, 6804 Førde, eller at@nordplan.no innan 10.mai 2019.

Fann du det du leita etter?