Kunngjeringar
Publisert 20.09.2019

Detaljreguleringsplan for Haugsvik camping- plan til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 11.11.19

Formannskap/plan og økonomi vedtok i møte 12.09.19, sak 38/19, å legge detaljreguleringsplan for Haugsvik camping, ut til offentleg ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg innan den 11.11.19. til Voss kommune, postboks 145, 5701 Voss, eller på e-post : postmottak@voss.kommune.no

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2018009.

Publisert 20.09.2019

Framlegg til Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020 vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 13.09.2019.

Forskrifta kan sjåast på Voss Herad si heimeside https://vossherad.no/

Innspel må sendast til postmottak@voss.herad.no

Høyringsfrist er 31.10.2019.

Publisert 20.09.2019

Voss kommune inviterer til møte i Gamle kinoen

Onsdag 25.september Kl.18 -20.

Vel møtt!

Publisert 20.09.2019

Kommunestyre har møte 26.09.2019 kl. 09:00 i Kommunestyresalen

Publisert 13.09.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Voss Kommunestyre i møte 29.08.19, sak 25/19, godkjent privat detaljreguleringsplan for Vatletun, planid 2016010, slik det går fram av plankart datert 28.05.19, og føresegner og planomtale datert 09.07.19 signert Og Arkitekter AS.

Dokument i plansak er tilgjengeleg på Servicetorget i Tinghuset på Voss, og på Voss kommune si heimeside; http://www.voss.kommune.no/ Gå inn på planregister, og søk på planident 2016010.

Fann du det du leita etter?