Eigedomsskatt i Voss kommune

Eigedomsskatt.jpg - Klikk for stort bilete Kommunestyret gjorde vedtak om eigedomsskatt i heile kommunen f.o.m. skatteåret 2010. Eigedomsskatten vert skriven ut i samsvar med eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtekne av kommunestyret.

Alle eigedommar som skal ha eigedomsskatt, får fastsett ein takst som skal tilsvara antatt marknadsverdi pr. 01.01.2010. Kommunestyret fastsette eigedomsskattesatsen for 2017 til 3,0 promille for bustadeigedomar, utan bruk av botnfrådrag, og 7 promille for næringseigedomar.

 

I fylgje eigedomsskattelova, skal alminneleg taksering skje kvart 10. år. Sist Voss kommune gjennomførte alminneleg taksering, var i 2010. Dette var ein eineståande sjanse til å få rydda opp i Matrikkelen, noko som i tillegg førte til meir rettferdig fakturering av gebyr for vatn, avløp og eigedomsskatt.

Eigedomsskatt 2017- Offentleg ettersyn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eigedomsskatt 78/16 for 2017, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, leggjar ein eigedomsskattelista ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 27. februar til 17. mars 2017. Lista syner dei skattepliktige eigedomar med opplysing om adressa, matrikkelnummer (gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer), eigedomens skattetakst, skattesats, og utrekna eigedomskattesum. Eigedomsskattelista vert lagt ut i Servicetorget på Tinghuset. 

Skattelistene inneheld ikkje namn på eigaren. Årsak  til dette er at matrikkelloven §30 set begrensing på utlevering av eigaropplysningar frå matrikkelen. Det vert vidare vist til at heller ikkje grunnboka gir fri tilgang til å ta ut namnelistar ( listar med namn på heimelshavarar til eigedomar), men krev at ein søkjer konkret på kvar enkelt eigedom etter innlogging via bank-ID, Difi eller liknande.

Klage vedrørande fastsatt eigedomsskattetakst kan fremjas kvart år i samband med den årlege utskriving av eigedomskatt viss det er ikkje er klaga på sama grunnlag tildegare år. Klagen må sendas skriftleg til eigedomskattekontoret innan 31.03. 2017.

Lenke til elektronisk søknadsskjema :   Eigedomsskatt - søknad om nedsetting eller ettergiving av eigedomsskatt

Skattebeløp forfell i 3 ulike terminar slik:

1 termin: 15. mars, 2 termin : 15. juni og 3 termin: 15.oktober

 

Eigedomsskattekontoret

27.02.2017

 

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering