Eigedomsskatt i Voss kommune

Eigedomsskatt.jpg - Klikk for stort bilete Kommunestyret gjorde vedtak om eigedomsskatt i heile kommunen f.o.m. skatteåret 2010. Eigedomsskatten vert skriven ut i samsvar med eigedomsskattelova, samt vedtekter vedtekne av kommunestyret.

Alle eigedommar som skal ha eigedomsskatt, får fastsett ein takst som skal tilsvara antatt marknadsverdi pr. 01.01.2010. Kommunestyret fastsette eigedomsskattesatsen for 2017 til 3,0 promille for bustadeigedomar, utan bruk av botnfrådrag, og 7 promille for næringseigedomar.

 

I fylgje eigedomsskattelova, skal alminneleg taksering skje kvart 10. år. Sist Voss kommune gjennomførte alminneleg taksering, var i 2010. Dette var ein eineståande sjanse til å få rydda opp i Matrikkelen, noko som i tillegg førte til meir rettferdig fakturering av gebyr for vatn, avløp og eigedomsskatt.

 

Synfaring av nye og endra eigedommar for eigedomsskatteåret 2018

 

Frå mai 2017 og ut februar 2018 skal alle nye eigedomar, og bygg som er endra eller tekne i bruk i løpet av 2017 takserast.

Dette er ei utvendig synfaring, og det er ikkje nødvendig at eigar er tilstades under synfaringa.

For meir informasjon kontakt eigedomsskattekontoret man-fre kl 10.00 - 14.00 telefon 56519400 eller e-post: postmottak@voss.kommune.no

 

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema :   Eigedomsskatt - søknad om nedsetting eller ettergiving av eigedomsskatt

 

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
Login for redigering