Evanger skule

Skulestart torsdag 17. august 2017

10.08.2017

Torsdag 17. august står 195 spente 1...

Vallogo.png

Førehandsrøysting er opna

10.08.2017

Frå torsdag 10. august er det mogleg å...

Infrastuktur.jpeg

Fire millionar kroner til infrastruktur

08.08.2017

Voss og Granvin er mellom dei kommunane...

Helsetenester i heimen - heimesjukepleie

Heimebuande personar med trong for nødvendig helsehjelp for å ivareta grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt. Det er ein mål å leggje til rette for at brukarar som ynskjer å bu lengst mogleg i heimen skal kunne gjere det. 

Gode samtalar - Klikk for stort bilete

Kvifor?

 • Brukar vert buande heime med nødvendig helsehjelp og får ivareteke grunnleggjande behov ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.
 • Førebyggja behov for heildøgns bustadtilbod ved å leggja til rette for at brukarane kan få bu lengst mogeleg i eigen heim. Brukar vil kunne få rettleiing og opplæring som gjer at vedkommande i størst mogeleg grad vert sjølvhjelpen i forhold til dagliglivet sine ulike gjeremål.
 • Den som mottar tenesta skal klara mest mogeleg sjølv og bli minst mogeleg avhengig av hjelp.

Kriterier for tildeling

Helsetenester i heimen vert tildelt dei som oppheld seg i kommunen og som fyller vilkåra for å få nødvendige helse- og omsorgstenester. Tenesta vert tildelt for å hjelpa den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikkje greier å ivareta eigen livssituasjon eller helse på ein forsvarleg måte. Det vert vurdert om brukar må ha hjelp av helsefagleg personell til:

 • personlig stell og hygiene
 • rørsle og mobilitet
 • oppretthalda ernærings- og væskebalanse
 • nødvendig aktivitet, søvn og kvile
 • respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering.

Vidare vert det vurdert om ein har behov for:

 • hjelpemidlar
 • rehabilitering
 • psykisk helsearbeid
 • miljøarbeid

Lovgrunnlag

Helsetenester i heimen er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a og omfattar ulike helsetenester som vert ytt i heimen, her under sjukepleie, miljøarbeidarteneste og psykisk helseteneste.

Tenesta sitt innhald

 • Når søknad er motteken vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om heimebesøk eller samtale.
 • Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpa verta sett i gang og kartlegging vil verta utført etterpå. Vedtak vert fatta så snart som mogeleg.
 • Brukar får beskjed seinast same dag dersom avtalar må endrast.
 • Tenesteytar vil samarbeida med brukar om utføring av tenesta.
 • Tenesta vert organisert på ein slik måte at det vert freista å ha færrast mogeleg tenesteytarar, det vil sei primærsjukepleie.
 • Alle som mottar helsetenester i heimen ein gang i månaden, i meir enn 3 månader har rett til fri tannbehandling ved offentleg tannklinikk. Personar med rusavhengigheit har rett til tannbehandling ved offentlig tannklinikk.
 • Personalet har ikkje høve til å ta i mot personlege gåver. 

Kva må du gjera?

 • Søkja tildelingskontoret om tenesta.
 • Gjera seg kjend med innhaldet i vedtaket.
 • Brukar må vera tilstade i heimen for å ta i mot tenesta. Det er ein føresetnad at brukar gir beskjed dersom han/ho ikkje er heime til avtalt tid.
 • Når brukar mottek tenester i heimen vert heimen automatisk tenesteytar sin arbeidsplass. Det vert forventa at brukar bidreg til å skape ein god arbeidsplass for tenesteytar jf. vedtektene i arbeidsmiljølova.
 • Det er brukar sitt ansvar at heimen er utstyrt med nødvendig og tilpassa utstyr for eksempel neglesaks, toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgåvene.
 • Brukar må sørgja for at vegen er framkomeleg og trygg uansett årstid.
 • Det må vera lys utandørs slik at det er lett å finna fram.
 • God hygiene er viktig for både brukar og tenesteytar. Det skal det vera flytande såpe og tørkepapir tilgjengelig.
 • Nødvendig tilrettelegging i bustaden må aksepterast, f.eks. hjelpemidlar og ommøblering.
 • Når det vert søkt om bistand til å administrere medisin må brukar samtykkja til at medikamenthandteringa føregår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhandtering til heimebuande”.
 • Forståing for at akutte situasjonar kan oppstå slik at oppdrag kan verta utsatt.

Oppgåver som IKKJE inngår i tenesta

 • Brukar som treng akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal visast til spesialisthelsetenesta.
 • Fylgje til lege og korttidsopphald på sjukeheim.
 • Skyss/ transport i bil.
 • Alkometer.

Kva kostar det?

Det er ikkje eigenbetaling for helsetenester i heimen. Slik søker du:

 1. Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester (PDF, 721 kB)
 2. Beskriv behovet ditt for hjelp
 3. Send inn søknadsskjema til tildelingskontoret i vanlig post.

 

Sist endra 27.11.2014
Fann du det du leitte etter?
Login for redigering